CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

 

Tên chương trình (chuyên ngành): TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (TCNH)

Ngành đào tạo: NGÔN NGỮ ANH

Mã ngành: 52220201

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo (theo thiết kế): 04 năm

Vui lòng xem chương trình đào tạo tại đây