BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó trưởng khoa phụ trách: ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung

Phó trưởng khoa: ThS. Võ Đức Tâm

Phó trưởng khoa: TS. Lưu Hớn Vũ