Lý thuyết tiếng - Văn hóa - Văn chương - Dịch thuật

1. TS. Lê Thị Thùy Nhung - Trưởng bộ môn
2. ThS. Lê Nguyễn Bảo
3. ThS. Võ Thị Bảo Châu
4. ThS. Phạm Lê Sùng Chính
5. ThS. Đào Nguyễn Anh Đức
6. ThS. Nguyễn Quang Nhật
7. ThS. Nguyễn Hồng Oanh
8. ThS. Cù Nhựt Sương
9. ThS. Lê Thị Minh Thủy