Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

1. TS. Lưu Hớn Vũ
2. ThS. Võ Văn Bản