Bộ môn Thực hành tiếng và tiếng Anh chuyên ngành

1. ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung
2. ThS. Phan Thị Lệ Hoa
3. ThS. Đặng Hữu Liêm
4. ThS. Võ Đức Tâm
5. ThS. Hoàng Anh Thư
6. ThS. Lý Ngọc Toàn
7. ThS. Đinh Thị Thùy Trang
8. ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc
9. ThS. Võ Thanh Tuấn