Bộ môn Thực hành tiếng và tiếng Anh chuyên ngành

1. ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung
2. ThS. Phan Thị Lệ Hoa
3. ThS. Võ Đức Tâm
4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc
5. ThS. Hoàng Anh Thư
6. ThS. Lý Ngọc Toàn
7. ThS. Đinh Thị Thùy Trang
8. ThS. Võ Thanh Tuấn