HỘI ĐỒNG KHOA

(Thành lập theo Quyết định số 1525/ QĐ-ĐHNH ngày 04/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

Chủ tịch:

TS. Lê Thị Thuỳ Nhung

Thành viên:

1. TS. Lưu Hớn Vũ

2. ThS – NCS Phan Thị Lệ Hoa

3. TS. Đinh Trường Sinh (Trường Đại học Tôn Đức Thắng)

4. TS. Huỳnh Thị Bích Phượng (Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh)

5. TS. Nguyễn Hoàng Quế (Trường Đại học Tài Chính – Marketing)