HỘI ĐỒNG KHOA

Chủ tịch:

TS. Lưu Hớn Vũ

Thành viên:

1. ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung
2. ThS. Võ Đức Tâm
3. TS. Lê Thị Thuỳ Nhung
4. ThS. Đào Nguyễn Anh Đức
5. TS. Nguyễn Hoàng Quế (Trường Đại học Tài Chính – Marketing)
6. TS. Lê Hoàng Dũng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)