Lịch sử hình thành

Tiền thân của Khoa Ngoại ngữ ngày nay là Tổ bộ môn Tiếng Anh của Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh.       

Ngày 21/3/2005, Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo quyết định số 37/2005/QĐ-ĐHNH của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Khoa có hai nhiệm vụ chính sau:

- Đào tạo Cử nhân Ngoại ngữ  mà trước mắt là Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh;

- Giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật…) cho tất cả các ngành của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.