Lịch sử hình thành

Tiền thân của Khoa Ngoại ngữ ngày nay là Tổ bộ môn Tiếng Anh của Học viện Ngân hàng – Phân viện TP.Hồ Chí Minh.       

Năm 2005, Khoa Ngoại ngữ đã được thành lập với hai nhiệm vụ chính sau:

- Đào tạo Cử nhân Ngoại ngữ  mà trước mắt là Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

- Giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật…) cho tất cả các Khoa khác của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.