Mục tiêu - Chất lượng

Các mục tiêu liên quan đến người học:

- 90% sinh viên hài lòng về chất lượng giảng dạy;

- 90% thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời;

- Đảm bảo cung cấp 100% đề cương môn học và tài liệu học tập.

 

Các mục tiêu liên quan đến hoạt động giảng dạy:

- Hoàn thành 100% kế hoạch giảng dạy;

- Điểm trung bình khảo sát môn học từ 4.0 điểm trở lên (thang điểm 5.0);

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp Bộ môn ít nhất 1 học kì 1 lần;

- Dự giờ giảng dạy đồng nghiệp ít nhất 1 học kì 1 lần;

 

Các mục tiêu liên quan đến phát triển nguồn lực và nghiên cứu khoa học:

- Giảng viên có trình độ Thạc sĩ có kế hoạch đăng kí học Nghiên cứu sinh;

- 100% giảng viên có sản phẩm nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức ít nhất 1 hội thảo khoa học cấp khoa hoặc cấp trường;