SỨ MẠNG - TẦM NHÌN

Khoa Ngoại Ngữ – Trường Đại Học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động thương mại, kinh doanh…

Tầm nhìn

Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh là địa chỉ uy tín hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Tiếng Anh thương mại.