Điểm tin

Thông báo v/v cảnh báo (lần 2) đối với SV chưa thực hiện nghĩa vụ học phí, học kỳ 2 NH 2019-2020

07:38 31/01/2020


Tài liệu đính kèm

56.20-(KEM)-Danh sách sinh viên CQ chưa nộp học phí HK2 NH19-20_19.01.20.xlsx Tải về