Điểm tin

Thông báo về việc nộp chứng chỉ và ghi nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên các chương trình ĐHCQ. Thông báo về việc giải quyết đề nghị khôi phục học phần bị hủy do không đóng học phí.

08:05 25/10/2019