TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

phân công hướng dẫn thực tập Đợt 3.2022

STT

Mã SV

Họ

Tên

Ngày sinh

Thuộc lớp

GV hướng dẫn

Thông tin GV hướng dẫn

1

030630141179

Trần Hoàng

Đăng

11/10/1996

HQ2-GE01

Lê Nguyễn Bảo

Email: baoln@buh.edu.vn

 

Số đt: 0933558812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

030432160017

NGUYỄN THỊ THẢO

CHI

09/01/1998

DH32AV01

Lê Nguyễn Bảo

3

030434180002

Nguyễn Hải

An

24/11/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

4

030434180004

Nguyễn Phạm Hoàng

Anh

09/01/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

5

030434180011

Nguyễn Thị Tú

Bình

10/09/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

6

030434180018

Phan Hồng

Châu

11/07/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

7

030434180039

Phạm Thị

Đào

10/09/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

8

030434180024

Huỳnh Thị Thúy

Diễm

24/04/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

9

030434180025

Huỳnh Thúy

Diễm

16/10/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

10

030434180036

Trần Thị Mỹ

Duyên

13/02/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

11

030434180045

Nguyễn Thị Trà

Giang

08/04/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

12

030434180047

Á Ngọc

Giao

12/09/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

13

030434180054

Vũ Ngọc

Hân

15/02/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

14

030434180051

Lê Thị Hồng

Hạnh

04/09/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

15

030434180055

Hoàng Thị

Hiền

14/07/2000

DH34AV01

Lê Nguyễn Bảo

16

030434180060

Trần Phụng

Hiệp

21/08/2000

DH34AV01

Võ Thị Bảo Châu

Email: chauvtb@buh.edu.vn

 

 

 

Số đt: 0937894134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

030434180065

Nguyễn Đình Minh

Hoàng

16/09/2000

DH34AV01

Võ Thị Bảo Châu

18

030434180070

Hồ Nguyễn Ngọc

Huyền

14/04/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

19

030434180072

Nguyễn Thị Khánh

Huyền

18/08/1999

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

20

030434180073

Thái Lê Ngọc

Huyền

04/07/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

21

030434180085

Diệp Nguyễn Phương

Lam

03/06/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

22

030434180089

Nguyễn Thị

Lâm

11/12/1999

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

23

030434180087

Nguyễn Thị Tố

Lan

04/12/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

24

030434180090

Lương Thị Linh

Lệ

22/11/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

25

030434180095

Lê Thị

Linh

23/01/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

26

030434180097

Phan Nữ Thùy

Linh

01/02/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

27

030434180100

Bành

Long

06/02/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

28

030434180106

Lê Thị Thu

Minh

05/02/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

29

030434180107

Nguyễn Diểm

My

01/01/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

30

030434180108

Tăng Thị Ly

My

08/08/2000

DH34AV02

Võ Thị Bảo Châu

31

030434180109

Trần Thị Thảo

My

16/08/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

Email: oanhnh@buh.edu.vn

 

 Số đt: 0919682086

 

 

 

 

 

 

 

32

030434180110

Võ Nguyễn Hoàng Diệu

My

21/07/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

33

030434180112

Diệp Thảo

Ngân

17/05/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

34

030434180113

Đặng Thị Thúy

Ngân

13/09/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

35

030434180115

Nguyễn Thị Tuyết

Ngân

13/04/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

36

030434180116

Nguyễn Thị Thanh

Ngân

18/08/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

37

030434180117

Nguyễn Thị Thảo

Ngân

01/10/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

38

030434180118

Võ Thị Quỳnh

Ngân

12/10/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

39

030434180121

Huỳnh Phương Hồng

Ngọc

30/07/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

40

030434180127

Đỗ Thị Minh

Nguyệt

02/02/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

41

030434180135

Nguyễn Thảo

Nhi

07/08/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

42

030434180136

Nguyễn Thị Yến

Nhi

01/06/2000

DH34AV02

Nguyễn Hồng Oanh

 

 

 

 

43

030434180150

Nguyễn Thị Diễm

Như

22/11/2000

DH34AV03

Nguyễn Hồng Oanh

44

030434180152

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

02/04/2000

DH34AV03

Nguyễn Hồng Oanh

45

030434180153

Phạm Thị Quỳnh

Như

02/12/2000

DH34AV03

Nguyễn Hồng Oanh

46

030434180139

Bùi Thị Mỹ

Nhung

20/08/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

Số đt: thuyltm@buh.edu.vn

 0966181618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

030434180143

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

20/12/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

48

030434180111

Trịnh Vĩnh

Ninh

24/08/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

49

030434180170

Võ Thị

Quyển

19/08/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

50

030434180172

Nguyễn Thị Kim

Quỳnh

03/01/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

51

030434180174

Nguyễn Thị Thảo

Sương

02/09/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

52

030434180175

Lương Thị

Tâm

01/09/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

53

030434180176

Nguyễn Hoàng Minh

Tâm

09/05/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

54

030434180191

Biện Hoàng Thanh

Thảo

09/01/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

55

030434180203

Phạm Võ Quốc

Thịnh

11/01/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

56

030434180204

Trần Thị

Thơm

21/06/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

57

030434180205

Nguyễn Thị

Thu

16/04/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

58

030434180210

Nguyễn Minh

Thư

13/10/2000

DH34AV03

Lê Thị Minh Thủy

59

030434180215

Phan Hải Chúc Hoài

Thương

28/01/2000

DH34AV04

Lê Thị Minh Thủy

60

030434180207

Đoàn Thị

Thúy

16/05/2000

DH34AV04

Lê Thị Minh Thủy

61

030434180218

Lê Thị Hà

Trang

06/08/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

Email: thongplv@buh.edu.vn

Số đt: 0909435574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

030434180221

Nguyễn Thị Thu

Trang

31/10/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

63

030434180223

Trần Nữ Huyền

Trang

01/07/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

64

030434180233

Đỗ Thị Tuyết

Trinh

08/10/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

65

030434180235

Lê Thị Mỹ

Trinh

01/03/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

66

030434180237

Võ Thị Hồng

Trinh

06/06/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

67

030434180239

Nguyễn Thị Kim

Truyền

14/06/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

68

030434180186

Ngô Thị Thanh

Tuyền

09/12/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

69

030434180272

Đạo Thị Hồng

Tuyết

28/09/1999

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

70

030434180241

Đinh Nguyễn Lam

Uyên

13/10/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

71

030434180247

Hoàng Thị Cẩm

Vân

18/08/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

72

030434180248

Nguyễn Hồng

Vân

30/05/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

73

030434180258

Trần Hoài

Vy

04/02/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

74

030434180262

Mai Thị Thanh

Xuân

04/04/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

75

030434180266

Phạm Thị Thu

Yên

25/09/2000

DH34AV04

Phan Lê Vĩnh Thông

76

030434180267

Trần Minh

Yến

24/06/2000

DH34AV04

Nguyễn Hoàn Vũ

Email: vunh@buh.edu.vn

Số đt: 0389945882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

030431150165

Bon Nơr

Thảo

02/12/1996

DH31AV03

Nguyễn Hoàn Vũ

78

030433170059

Trần Thị Thùy

Trang

02/01/1999

DH33AV02

Nguyễn Hoàn Vũ

79

030433170147

Mai Thị Việt

Trinh

11/07/1999

DH33AV03

Nguyễn Hoàn Vũ

80

030434180031

Trần Thị Ngọc

Diệu

23/02/2000

DH34AV01

Nguyễn Hoàn Vũ

81

030434180105

Nguyễn Lê Ngọc

Mai

03/02/2000

DH34AV02

Nguyễn Hoàn Vũ

82

030434180126

Phạm Thảo

Nguyên

08/06/2000

DH34AV02

Nguyễn Hoàn Vũ

83

030434180132

Lê Thị Yến

Nhi

25/01/2000

DH34AV02

Nguyễn Hoàn Vũ

84

030434180159

Phạm Kỳ

Phong

18/09/2000

DH34AV03

Nguyễn Hoàn Vũ

85

030434180213

Đào Đặng Hoài

Thương

29/11/2000

DH34AV03

Nguyễn Hoàn Vũ

86

030434180217

Hà Lê Thị Thanh

Trà

20/01/2000

DH34AV04

Nguyễn Hoàn Vũ

87

030434180222

Nguyễn Thuỳ

Trang

13/07/2000

DH34AV04

Nguyễn Hoàn Vũ

88

030434180265

Nguyễn Thị Như

Ý

01/01/1999

DH34AV04

Nguyễn Hoàn Vũ

89

030435190058

Trần Văn

Hàng

21/10/2000

DH35AV04

Nguyễn Hoàn Vũ

90

030434180128

Lê Thị

Nhân

20/7/2000

ĐH34AV02

Nguyễn Hoàn Vũ

91

030434180162

Nguyễn Ngọc Lan

Phương

12/2/2000

ĐH34AV03

Nguyễn Hoàn Vũ

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page