TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

2-danh-sach-svcq-du-dieu-kien-xet-de-nghi-cap-hoc-bong-ngan-hang-nh-2019-2020-pdf-1109202050202CH.pdf Download
bang-du-kien-ty-le-phan-bo-so-suat-hoc-bong-ngan-hang-nh-2019-2020-pdf-1109202050202CH.pdf Download

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page